بسته ی عظیم آموزش تصویری یوس با 574 عنوان ویدیو(361 عنوان ریاضی، 146 عنوان هندسه و 67 عنوان هوش) که برای اولین بار در ایران توسط موسسه تومرپل تدوین شده است شامل تمامی سرفصل های آمادگی آزمون یوس (ریاضیات -هوش-هندسه) در  8 دی وی دی و با کیفیت full HD جمع آوری و تدوین شده است.در این ویدیوها که با تدریس مهندس موسوی ارایه شده است تمامی مباحثی که دانشجویان در طی صد جلسه و یکسال در کلاسهای حضوری ایشان یاد می گیرند گنجانده شده است به صورتیکه که داوطلبانی که قادر به حضور در کلاسهای آمادگی حضوری نمی باشند بتوانند در منزل این ویدیو ها را دیده و برای آزمون آماده شوند.تومرپل مفتخر است که برای اولین بار در ایران به عنوان مرجع تخصصی تحصیل در ترکیه این محصول آموزشی را در اختیار علاقمند به تحصیل در ترکیه و آمادگی در آزمون یوس قرار دهد.علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این بسته آموزشی و نحوه ی تهیه آن می توانند با شماره تماس 88982806 تماس بگیرند.

ریاضی
فصل اول- مقدمات

فصل یازدهم: تابع 

 

11-1 معرفی تابع به منزله یک رابطه

11-2 معرفی تابع به منزله یک ماشین

11-3 معرفی تابع از روی نمودار

11-4 ضابطه تابع

11-5 نمودار برخی توابع معمول(1)

11-6 نمودار برخی توابع معمول (2)

11-7 ترکیب توابع

11-8 معرفی تابع معکوس

11-9 به دست آوردن ضابطه تابع معکوس

11-10 معکوس ترکیب توابع

11-11 به دست آوردن توابع ترکیب شده با استفاده از معکوس تابع

11-12 نمودار معکوس تابع و معرفی تابع یک به یک

11-13 تا 11-18 تمرین

11-19 تا 11-24

فصل دوم- اعداد گویا

فصل دوازدهم: معادله درجه دوم 

2-1 معرفی اعداد گویا

2-2 تبدیل اعداد اعشاری به کسری

2-3  نماد علمی

2-4 کسر های با مخرج تکرار شونده

2-5 خواص عمومی کسر ها

2-6 عدد مخلوط و مقایسه دو کسر

2-7 الی  2-9  تمرین

2-10 الی 2-11 یوس 

12-1 معادله درجه دوم و حل آن با استفاده از اتحاد جمله مشترک

12-2 روش کلی حل معادله درجه دوم

12-3 حالت های مختلف معادله درجه دوم

12-4 بررسی نمودار حالت های مختلف معادله درجه دوم

12-5 رسم معادله درجه دوم (1)

12-6 رسم معادله درجه دوم (2)

12-7 جمع، ضرب و تفاضل دو ریشه

12-8 معادله درجه دوم با ریشه های 1 یا 1-

12-9 معادله درجه دوم با ریشه های معلوم

12-10 تعیین علامت تابع درجه دوم

12-11 توجیه تعیین علامت تابع درجه دوم از روی نمودار

12-12 تا  12-19     تمرین

12-20 تا  12-24  یوس 

 فصل سوم: نسبت و تناسب 

فصل سیزدهم مثلثات 

3-1 معرفی نسبت و تناسب

3-2 تناسب های هم ارز

3-3 ترکیب خطی صورت و مخرج در تناسب

3-4 روش k

3-5 حل یک مثال با روش ترکیب خطی

3-6 حل مثال با روش k

3-7 الی 3-10 تمرین

3-11 الی 3-13 یوس 

13-1 معرفی مبحث نسبت های مثلثاتی

13-2 معرفی اولیه نسبت های مثلثاتی

13-3 رابطه فیثاغورث در مثلثات

13-4 تانژانت و کتانژانت بر حسب سینوس و کسینوس

13-5 یک اتحاد مثلثاتی

13-6 جدول مثلثاتی

13-7 رادیان

13-8 زاویه در محور مختصات

13-9 دایره مثلثاتی و علامت نسبت های مثلثاتی

13-10 بیان زوایا و نسبت های مثلثاتی در دایره مثلثاتی

13-11 نسبت های مثلثاتی صفحه بر حسب ربع اول

13-12 نسبت های مثلثاتی انحراف از خط عمودی

13-13 قانون های اصلی به دست آوردن نسبت های مثلثاتی صفحه

13-14 چند مثال از قانون های نسبت های مثلثاتی

13-15 نسبت های مثلثاتی به عنوان تابع و نمودار آن ها

13-16 الی 13-20 تمرین

13-21 جمع سینوس دو زاویه

13-22 جمع کسینوس دو زاویه

13-23 جمع تانژانت دو زاویه

13-24 جمع کتانژانت دو زاویه

13-25 معرفی مفهوم تابع معکوس مثلثاتی

13-26 توابع معکوس مثلثاتی

13-27 چند مثال از توابع معکوس مثلثاتی

13-28 اتحاد جمع به ضرب دو سینوس

13-29 اتحاد جمع به ضرب دو کسینوس

13-30 اتحاد های ضرب به جمع

13-31-تا 13-35 تمرین

13-36 تا 13-39   یوس 

فصل چهارم: تجزیه چند جمله ای 

فصل چهاردهم: لگاریتم

4-2 فاکتور گیری

4-3 فاکتور گیری و دسنته بندی

4-4 اتحاد مربع دو جمله ای

4-5 اتحاد مزدوج

4-6 اتحاد جمله مشترک

4-7 روش A

4 -8 حالت تستی روش A

4-9 اتحاد جمله مشترک با دو متغیر

4-10 تفاضل و مجموع مکعب ها

4-11 تجزیه تفاضل و مجموع توان دلخواه

4-12 مربع سه جمله ای

4-13 الی  4-19  یوس

4-20 الی 4-26 تمرین 

14-1 لگاریتم به منزله تابع معکوس تابع نمایی

14-2 لگاریتم به منزله یک تابع

14-3 خواص اولیه لگاریتم

14-4 ترکیب تابع نمایی و لگاریتم

14-5 تبدیل ضرب به جمع و توان به ضرب

14-6 تبدیل تقسیم به تفریق

14-7 توان پایه

14-8 مقدار معکوس لگاریتم و ضرب لگاریتم ها

14-9 تبدیل لگاریتم به پایه های دلخواه

14-10 الی    4-12 تمرین

4-13 الی 14-15 یوس 

فصل پنجم: توان 

فصل پانزدهم: اعداد مختلط 

5-1 معرفی توان

5-2 خواص توان

5-3 توان های خاص

5-4 الی 5-13 تمرین و یوس

15-1 لزوم تعریف مجموعه بزرگتر از اعداد حقیقی

15-2 تعریف اعداد مختلط

15-3 جمع و تفریق اعداد مختلط

15-4 ضرب اعداد مختلط

15-5 توان های i

15-6 قدر مطلق عدد مختلط

15-7 خواص قدر مطلق عدد مختلط

15-8 مزدوج موهومی

15-9 خواص مزدوج موهومی

15-10 تقسیم اعداد مختلط

15-11 نمایش قطبی اعداد مختلط

15-12 رابطه اولر

15-13 تا  15-17   تمرین

15-18 تا 5-19 یوس

15-20 اثبات دو اتحاد مثلثاتی 

فصل ششم: رادیکال 

فصل شانزدهم: دنباله و سری

6-1 معرفی رادیکال

6-2 برخی قوانین مربوط به رادیکال

6-3 ضرب رادیکال های تودرتو

6-4 تقسیم رادیکال های تودرتو

6-5 جمع رادیکال های تودرتو

6-6 تفاضل رادیکال های تودرتو

6-7 حالت خاص جمع و تفاضل رادیکال های تودرتو

6-8 جمع بندی روابط و فرمول های فصل

6-9 یک رابطه مهم 

16-1 معرفی انواع دنباله

16-2 معرفی علامت سیگما

16-3 برخی خواص سیگما

16-4 خواص مربوط به اندیس سیگما

16-5 برخی فرمول های مهم جمع

16-6 مجموع اعضای دنباله هندسی

16-7 قانون تلسکوپی

16-8 سری هندسی

16-9 علامت پی

16-10 الی  16-14 تمرین

16-15 الی  16-16  یوس 

فصل هفتم: معادله درجه اول 

فصل هفدهم: ماتریس

7-1 معرفی معادله درجه اول

7-2 دستگاه معادلات خطی

7-3 حل دستگاه معادلات خطی

7-4 حالت های مختلف دستگاه معادلات خطی

7-5 الی 7-6 یوس 

17-1 معرفی ماتریس

17-2 جمع ماتریس، ترانهاده، ضرب عدد در ماتریس

17-3 ضرب ماتریس ها

17-4 ماتریس یکه

17-5 دترمینان

17-6 خواص دترمینان

17-7 معکوس ماتریس

17-8 الی   17-10 تمرین

17-11 الی 17-12 یوس 

فصل هشتم: نامعادله و قدر مطلق 

فصل هجدهم: حد

8-1 معرفی علامت های نامعادله

8-2 نامعادله و چهار عمل اصلی

8-3 نامعادله و توان

8-4 مثالی از نامعادله

8-5 قدر مطلق

8-6 خواص قدر مطلق

8-7 معادله قدر مطلقی

8-8 مثالی از معادله قدر مطلقی

8-9 مثالی از معادله قدر مطلقی

8-10 مثالی از معادله قدر مطلقی

8_11 نامعادله قدر مطلقی

8_12 مثالی از نامعادله قدر مطلقی

8-13 مثالی از نامعادله قدر مطلقی

8- 14 الی 8-17 تمرین ها

8-18 تعیین علامت عبارت درجه اول

8-19 تمرین تعیین علامت

8-20 الی 21 سوالات یوس 

18-1 مفهوم میل کردن

18-2 مفهوم حد تابع

18-3 خواص حد

18-4 حد توابع پیوسته

18-5 بی نهایت

18-6 عدد تقسیم بر صفر

18-7 معرفی حالت های مبهم

18-8 حالت صفر صفرم

18-9 حالت بی نهایت تقسیم بر بی نهایت

18-10 حالت بی نهایت منهای بی نهایت

18-11 هم ارزی رادیکال در بی نهایت

18-12 هم ارزی یک به توان بی نهایت

18-13 حالت صفر ضربدر بی نهایت

18-14 حالت صفر به توان صفر و بی نهایت به توان صفر

18-15 الی  18-21 تمرین

18-22 الی 18-24   یوس 

فصل نهم: مجموعه ها 

فصل نوزدهم: مشتق 

9-1 تعریف مجموعه

9-2 عضویت و زیر مجموعه

9-3 عملیات بین مجموعه ها

9-4 مجموعه مادر و مکمل

9-5 نمودار ون (1)

9-6 نمودار ون (2)

9-7 خاصیت جابه جایی پذیری و شرکت پذیری اجتماع و اشتراک

9-8 قانون های اجتماع و اشتراک

9-9 قانون های تفاضل

9-10 قانون تعداد اعضای تفاضل

9-11 الی 9-14    تمرین

9_15 الی 9_18 یوس 

19-1 تعریف مشتق

19-2 مشتق به عنوان تابع

19-3 مشتق چند جمله ای

19-4 تعمیم قانون مشتق توان

19-5 مشتق ضرب و تقسیم

19-6 قاعده زنجیره ای

19-7 مشتق توابع مثلثاتی

19-8 مشتق توابع مثلثاتی ترکیب شده

19-9 مشتق توابع لگاریتمی و نمایی

19-10 دیفرانسیل

19-11 مشتق توابع معکوس مثلثاتی

19-12 مشتق مرتبه بالاتر

19-13 مشتق توابع پارامتری

19-14مشتق تابع ضمنی

19-15 قاعده هوپیتال

9-16 الی  19-20  تمرین

19-21 الی19-25  یوس 

فصل دهم : چند جمله ای ها 

فصل بیستم: انتگرال 

10-1 تعریف چند جمله ای

10-2 استاندارد کردن و تساوی چند جمله ای ها

10-3 جمع و تفریق چند جمله ای ها

10-4 ضرب چند جمله ای ها

10-5 تقسیم چند جمله ای ها

10-6 آزمون تقسیم

10-7 مجموع ضرایب چند جمله ای

10-8 مقدار ثابت در یک چند جمله ای

10-9 به دست آوردن باقیمانده تقسیم بر چند جمله ای درجه اول

10-10 به دست آوردن باقیمانده تقسیم بر چند جمله ای درجه دوم

10-11 باقیمانده تقسیم بر x^n – a

10-12 تا 10- 16 تمرین

10-16- تا 10-20 یوس 

20-1 تعریف ضد مشتق

20-2 ضد مشتق چند تابع

20-3 انتگرال نا معین

20-4 برخی خواص انتگرال نا معین

20-5 انتگرال نامعین توان های x

20-6 انتگرال توابع نمایی

20-7 انتگرال مربوط به توابع مثلثاتی

20-8 انتگرال برخی دیگر از توابع

20-9 تغییر متغیر

20-10  ساده کردن کسر به کسرهای جزئی

20-11 انتگرال گیری به روش جزء به جزء

20-12انتگرال و سطح زیر نمودار

20-13 انتگرال معین و سطح زیر نمودار

20-14 خواص انتگرال معین

20-15 مشتق گیری از انتگرال معین

20-16 الی   20-20  تمرین

20-21 الی  20-24   یوس

هندسه و هوش

فصل اول مقدمات 

فصل ششم: چند ضلعی ها 

1-1  معرفی اشیای هندسی

1-2   معرفی زاویه و قضیه زوایای متقابل به راس

1-3  زاویه مکمل و متمم

1-4  قضیه خطوط موازی

1-5  یک قضیه در ارتباط با خطوط موازی

1-6  حل دو سوال یوس 

6-1 معرفی چند ضلعی ها

6-2 معرفی چهار ضلعی و یک قضیه

6-3 قضیه مساحت چهار ضلعی بر حسب قطر

6-4 معرفی متوازی الاضلاع و چند قضیه

6-5 قضیه خط و متوازی الاضلاع

6-6 مساحت متوازی الاضلاع

6-7 الی 6-10 حل سوالات یوس متوازی الاضلاع

6-11 مربع مستطیل و لوزی

6-12 و 6-13 حل سوال یوس

6-14 ذوزنقه

6-15 ذوزنقه متساوی الساقین

6-16 حل دو مثال

6-17 ذوزنقه قائم الزاویه

6-18 کایت (deltoid)

6-19 الی 6-23 حل سوال یوس 

فصل دوم قضایای مثلث 

فصل هفتم دایره 

2-1 معرفی مثلث و مجموع زوایای داخلی مثلث

2-2 مجموع زوایای خارجی مثلث

2-3 حل یک مثال

2-4 قضیه زاویه خارجی و زوایای داخلی متقابل

2-5 انواع مثلث

2-6 معرفی اجزای مثلث

2-7 قضیه زاویه بین ارتفاع و نیمساز

2-8 مثلث قائم الزاویه

2-9 تا 2-13 حل سوال یوس 

7-1 معرفی دایره

7-2 مماس از نقطه خارجی به دایره

7-3 چهار ضلعی محیط بر دایره

7-4 حالت دو دایره نسبت به یکدیگر

7-5 اندازه مماس داخلی و خارجی

7-6 زاویه ها در دایره

7-7 زاویه خارجی و اندازه کمان ها

7-8 شرایط چهارضلعی محاطی

7-9 الی  7-19  حل سوال  یوس

7-20 توان نقطه نسبت به دایره

7-21 توان با خط مماس

7-22 مساحت و محیط قطاع و کمان

7-23 الی 7-29  حل سوال یوس 

فصل سوم اجزا مثلث 

فصل هشتم: هندسه تحلیلی 

3-1 اندازه زاویه و ضلع در مثلث

3-2 اندازه زاویه و اجزای کمکی

3-3 نامساوی مثلثی

3-4 مثال

3-5 نیمساز و قضیه نسبت های نیمساز

3-6 مثال

3-7 قضیه اندازه نیمساز

3-8 مثال

3-9 قضیه میانه

3-10 مثال

3-11 حل سوال یوس

8-1 معرفی و برخی تعریف ها

8-2 مساحت مثلث در صفحه

8-3 معادله خط

8-4 مثال

8-5 معادلات برخی خط های خاص

8-6 زاویه بین دو خط

8-7 فاصله نقطه از خط

8-8 دایره و معادلات آن

8-9 الی  8-19 حل سوالات یوس

فصل چهارم : مثلث های خاص 

فصل نهم حجم و بردار

4-1 مثلث قائم الزاویه، قضیه فیثاغورث و میانه وارد بر وتر

4-2 قضیه ارتفاع وارد بر وتر

4-3 مثال

4-4 مثلث متساوی الساقین و متساوی الاضلاع

4-5 الی 4- 13حل سوالات یوس 

9-1 مکعب مستطیل و مکعب

9-2 استوانه

9-3 هرم

9-4 مخروط

9-5 کره

9-6 الی  9-8 حل سوال یوس

9-9 معرفی بردار

9-10 تجزیه بردار

9-11 جبر بردارها و ضرب داخلی

9-12 الی  9-14 حل سوال یوس  

فصل پنجم: تشابه و مساحت در مثلث 

هوش ( هر کدام از عناوین زیر سرفصل آموزشی یک فصل بوده و خود حاوی چندین ویدیو هستند)

5-1 معرفی تشابه

5-2 شرایط تشابه

5-3 تشابه در اجزای مثلث

5-4 خط موازی قاعده در مثلث

5-5 قضیه تالس

5-6 مساحت و قضایای مربوط به آن

5-7 الی5-18  حل سوالات یوس 

1-     گذرواژه (password)

2-     اعداد (Numbers)

3-     عملگرها (Operations)

4-     دنباله ها (Number series)

5-     روابط شکل و عدد (Number Figure relation)

6-     جدول (Tables)

7-     شکل ها (Figure relations)

8-     نمودار ها (Graphs)

9-     محیط و مساحت (Primeter and Area

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction